Regulamin sklepu internetowego zwinnytalent.pl

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty i usługi zawsze były na najwyższym poziomie.
Dbamy o Twoje prawa i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy w domenie www.zwinnytalent.pl (zwany dalej „Sklepem”), prowadzony jest przez IMPRINT MEDIA Błażej Gałkowski (zwane dalej „Wydawnictwem” lub „Sprzedawcą”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 22 lok. 35, 00-891, NIP 9511666176, REGON 016033270.
 2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów, zasady korzystania ze Sklepu oraz zawierającym informacje niezbędne dla Klientów stosownie do obowiązujących przepisów.
 3. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów, w tym także plików elektronicznych (e-booków i audiobooków) znajdujących się w jego ofercie, za pośrednictwem internetu.
 4. Dane kontaktowe do Wydawnictwa:
  Imprint Media
  ul. Chłodna 22 lok. 35
  00-891 Warszawa
  tel.: +48 22 241 50 18
  mail: kontakt@imprintmedia.pl
  Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
  ul. Piłsudskiego 33 lok. 12
  75-501 Koszalin
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Imprint Media Błażej Gałkowski. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu są poufne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania lub żądania usunięcia tych danych ze zbioru.
 6. Definicje:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. PRODUKT – sprzedawany w Sklepie produkt stanowiący rzecz ruchomą, e-book lub audiobook w postaci plików elektronicznych będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
  7. SKLEP – sklep internetowy Wydawnictwa dostępny pod adresem internetowym: www.zwinnytalent.pl.
  8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
  9. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) 1.4.13.
  10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. W celu dokonania zakupu w Sklepie niezbędne jest wejście na stronę www.zwinnytalent.pl, i wypełnienie Formularza Zamówienia, a także akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie 3 kolejnych kroków:
  1. wypełnienie Formularza Zamówienia,
  2. kliknięcie na stronie Sklepu pola „Zamiawiam i płacę” i
  3. dokonanie płatności.
 3. Po wykonaniu kroku (b) nie ma możliwości samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych.
 4. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, liczbę Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
 5. Na podstawie danych z Formularza Zamówienia Wydawnictwo wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny i wyśle zamówione przez Państwa towary pod wskazany przez Państwa adres na Państwa zlecenie i koszt.
 6. Wypełniając Formularz Zamówienia mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji o promocjach, zniżkach, nowych produktach i specjalnych ofertach Wydawnictwa.
 7. Sklep nie prowadzi kont użytkowników, a zatem przy każdym zakupie dokonywanym w Sklepie wymagane jest wypełnienie Formularza Zamówienia.
 8. Osoby korzystające ze Sklepu zobowiązane są do działania w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Wydawnictwa oraz osób trzecich. Osoby te zobowiązane są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Wymagania techniczne niezbędne do dokonania zakupu w Sklepie:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. zalecana jest przeglądarka internetowa w aktualnej wersji, nie starszej niż jeden rok,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

III. ZASADY ZAKUPÓW I PŁATNOŚCI (ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY)

 1. Sklep prowadzi sprzedaż książek i innych towarów za pośrednictwem internetu i strony Wydawnictwa www.zwinnytalent.pl.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie zgodnie z pkt. II.2. Regulaminu i potwierdzeniu przyjęcia tego zamówienia przez Sprzedającego.
 3. Wszystkie ceny Produktów uwidocznione na stronie Sklepu podane są w PLN (złoty polski) i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest w chwili złożenia zamówienia ceną wiążącą. Do każdego realizowanego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. O łącznej cenie Produktów (wraz z podatkami) będących przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych ewentualnych kosztach, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Jeżeli Klient posiada ważny kod rabatowy i jednocześnie aktualna jest promocja związana z wykorzystaniem tego kodu rabatowego, możliwe jest wpisanie kodu rabatowego w odpowiednią rubrykę na stronie internetowej Sklepu. Wpisanie odpowiedniego kodu rabatowego powoduje, że w koszyku automatycznie przeliczona zostaje cena.
 5. Oferta Sklepu jest na bieżąco uaktualniana. Może się jednak zdarzyć, że towar, który został wybrany i zamówiony jest chwilowo niedostępny. Sklep w takim przypadku postara się niezwłocznie poinformować Klienta. Sprzedający ma z tego powodu prawo odstąpić od umowy zawartej z Klientem.
 6. Sklep www.zwinnytalent.pl, stara się opisywać produkty w sposób rzetelny i dokładny. W razie wątpliwości związanych z opisem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z obsługą Sklepu.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e–mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e–mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Klient informowany jest także o każdej zmianie stanu realizacji zamówienia kolejnymi wiadomościami e–mail.
 8. Klient nie może wprowadzić zmian w zamówieniu ani anulować zamówienia na Stronie sklepu, po złożeniu Zamówienia zgodnie z punktem II.2.
 9. Nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, np. błędnie podane dane adresowe mogą uniemożliwić realizację zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić (do 14 dni roboczych) podlegają anulowaniu.
 10. Sklep www.zwinnytalent.pl zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożonego zamówienie, kontaktując się z Klientem telefonicznie lub e–mailem, gdy dane Klienta lub zamówienie budzą wątpliwości obsługi Sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości.
 11. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
  – płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e–mail, o której mowa w pkt. III.9. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.
 13. Wydawnictwo najpóźniej w momencie dostarczenia Klientowi zamówionych w Sklepie książek lub innych towarów, pisemnie lub w sposób opisany w III.7 powyżej potwierdzi Klientowi informacje:
  1. imię i nazwisko, adres dostawy Produktów, a w przypadku gdy Klientem jest firma, nazwę przedsiębiorstwa, adres dostawy i numer NIP,
  2. poświadczenie zawarcia Umowy Sprzedaży,
  3. cenę zakupu obejmującą wszystkie jej składniki, a w szczególności cła i podatki,
  4. zasady zapłaty ceny,
  5. koszty, termin i sposób dostawy.

IV. KOSZT WYSYŁKI, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Nie ma możliwości skutecznego złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu z dostawą poza granice Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa Produktu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej wymaga odrębnego uregulowania z Klientem celem ustalenia indywidualnych kosztów i warunków wysyłki.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia lub indywidualnie dla dostaw zagranicznych, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 5. Kurier 48 (Poczta Polska).
 6. Wydawnictwo dokłada starań, aby średni czas wysyłki wynosił 3 Dni Robocze. Sprzedający realizuje obecnie Zamówienia w terminie od 3 do 7 Dni Roboczych od momentu zaksięgowania płatności, w zależności od dostępności zamówionego towaru. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu do 28 dni, o czym Sklep poinformuje Klienta indywidualnie.

V. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej złożenia lub od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem, o ile to ostatnie jest niezbędne do podjęcia przez sklep decyzji o uznaniu reklamacji bądź jej odrzuceniu. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta (a) pisemnie na adres: Warszawa ul. Chłodna 22 lok. 35, 00-891 Warszawa; (b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@imprintmedia.pl; (c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy (ul. Chłodna 22 lok. 35 w Warszawie lub ul. Piłsudskiego 33 lok. 12 w Koszalinie).
 5. Zaleca się aby Klient w opisie reklamacji podał: (a) informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju wady i daty jej wystąpienia; (b) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub żądanie obniżenia ceny albo decyzję o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (c) dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Sprzedawcy na adres: Imprint Media, ul. Chłodna 22 lok. 35 w Warszawie (kod 00-891).
 7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. V.6. nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy dokonania wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
 8. Sprzedawca zastrzega także, że każdy Klient Sklepu jest zobowiązany, do sprawdzenia dostarczonej mu przesyłki bezpośrednio po jej odbiorze, czy nie nosi widocznych śladów uszkodzenia. Jeśli stan przesyłki sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Klient niezwłocznie powinien poinformować o zaistniałym fakcie Sklep telefonicznie lub e–mailem: sklep@imprintmedia.pl w dniu otrzymania przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń, do których doszło podczas transportu przesyłki, będą rozpatrywane tylko w przypadku spełnia postanowień tego punktu w całości.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 10. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. W tym celu należy, przed upływem wspomnianego wyżej terminu, wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT) na adres: Imprint Media, ul. Chłodna 22 lok. 35 w Warszawie (kod 00-891) lub przekazać je osobiście pod tym samym adresem.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia Klientowi towaru.
 4. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar musi być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom jako konsumentom w wypadkach:
  1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  4. dostarczania prasy.
 6. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (VI.1) skorzystania przez Klienta jako konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru Sklepowi. W takiej sytuacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Klientowi na wskazany adres.
 7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Sklepu towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, pokrywa Klient sam i nie podlega on zwrotowi.
 8. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (VII.1) skorzystania przez Klienta jako konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Klienta przez Sklep ponosi Klient.

VII. SPRZEDAŻ PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH

 1. Przez „pliki elektroniczne” w niniejszym regulaminie należy rozumieć e-booki lub audiobooki, które są oferowane do sprzedaży przez Wydawnictwo w formatach plików umożliwiających ich odczytanie na stosownych, posiadanych przez Państwa urządzeniach elektronicznych.
 2. Wydawnictwo oferuje:
  1. e-booki (cyfrowe wydania książek) w formatach: ePub, MOBI,
  2. audiobooki (cyfrowe nagrania dźwiękowe tekstu publikacji książkowej lub jej wybranych fragmentów) w formacie mp3.
 3. Zamówienie obejmujące e-booki lub audiobooki może być łączone z Zamówieniem obejmującym inne produkty dostępne w Sklepie, z tym, że w przypadku plików elektronicznych, po dokonaniu stosownych płatności, na wskazany przez Klienta e-mail zostanie przesłany link umożliwiający pobranie zamówionego przez Klienta pliku elektronicznego.
 4. Korzystanie z plików elektronicznych w postaci e-booków lub audiobooków możliwe jest jedynie przy użyciu odpowiednich programów, których wybór zdeterminowany jest przez rodzaj posiadanego przez Klienta urządzenia elektronicznego (komputer, urządzenie mobilne itd.) i zainstalowanego systemu operacyjnego. Instalacja oprogramowania niezbędnego dla korzystania z plików elektronicznych jest zawsze przedmiotem odrębnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem, a dostawcą takiego oprogramowania. Składający Zamówienie przed złożeniem Zamówienia jest zobowiązany do sprawdzenia, czy posiadane przez niego urządzenie elektroniczne wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem przeznaczone do korzystania z pliku elektronicznego i jego pobrania spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z pliku elektronicznego.
 5. W razie wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących sprzedaży plików elektronicznych, zwłaszcza natury technicznej (charakterystyki, objętości oraz formatu plików) prosimy o kontakt z Wydawnictwem pod adresem e-mail: sklep@imprintmedia.pl
 6. Przy sprzedaży plików elektronicznych Sklep akceptuje jedynie formę płatności elektronicznej za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182. (dalej: „PayU”).
 7. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi lub szybkimi przelewami, przeprowadzonych na stronach internetowych PayU, odpowiada wyłącznie PayU.
 8. PayU nie jest stroną, ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi umów zawieranych pomiędzy Państwem, a Sklepem.
 9. PayU nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi umowy, którą zawieracie Państwo z własnym bankiem w celu przekazania za pośrednictwem banku środków pieniężnych PayU na zapłatę za zakupione w Sklepie pliki elektroniczne.
 10. Wszystkie ceny plików elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto, ustalonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 11. Realizacja Zamówienia dotyczącego pliku elektronicznego następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania przez Klienta zapłaty z wykorzystaniem płatności elektronicznych od operatora płatności: PayU.
 12. Sklep po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności za zamówione pliki elektroniczne, w ciągu najwyżej 48 godzin prześle Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail, informację o potwierdzeniu otrzymania należności i sposobie pobrania pliku elektronicznego oraz fakturę VAT w formie elektronicznego załącznika.
 13. W przypadku, kiedy z niezależnych od Wydawnictwa powodów realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tej okoliczności, przesyłając stosowną informację na wskazany przez Klienta adres e-mail, a w sytuacji dokonania już zapłaty przez Klienta za Zamówienia, Sklep niezwłocznie podejmie wszelkie starania, aby zapewnić jak najszybszy zwrot wpłaconych środków na rachunek bankowy Klienta.
 14. W sytuacji, kiedy zamówiony przez Klienta plik elektroniczny został przez niego pobrany, traci on prawo do odstąpienia od umowy z Wydawnictwem, zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedanych plików elektronicznych, w szczególności uszkodzenia plików elektronicznych, nieotwierające się linki, niekompletność zawartych w nich treści lub niezgodność z zamówieniem należy zgłosić na adres e-mail: sklep@imprintmedia.pl. Wydawnictwo dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego załatwienia spraw reklamacyjnych i poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 16. Wydawnictwo w celu ochrony praw autorskich autorów publikacji wydanych przez Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość oznaczania sprzedawanych plików elektronicznych oznaczeniami indywidualizującymi daną kopię pliku elektronicznego tzw. „znakiem wodnym”, poprzez umieszczenie w tym pliku w sposób widoczny lub w sposób niejawny danych identyfikujących konkretnego nabywcę pliku i zawartą z nim umowę. Oznaczenia takie nie służą zbieraniu jakichkolwiek informacji na temat Klientów Sklepu. Zawierając Umowę Sprzedaży pliku elektronicznego z Wydawnictwem Klienci wyrażają zgodę na takie oznaczenia i zobowiązują się nie podejmować żadnych działań w celu usunięcia z danego pliku elektronicznego tego oznaczenia lub jego modyfikacji.
 17. W wyjątkowych przypadkach i jedynie wtedy, kiedy z opisu konkretnego pliku elektronicznego na stronie Sklepu będzie tak wynikać, Wydawnictwo (w celu ochrony praw autorskich publikacji wydanych przez Wydawnictwo) zastrzega sobie prawo do zabezpieczania ich za pomocą systemu ochrony praw autorskich DRM (Digital Rights Management).
 18. Dokonanie zakupu plików elektronicznych w Sklepie Wydawnictwa upoważnia Klientów do ich utrwalenia i odtwarzania jedynie przy wykorzystaniu posiadanego przez Klienta urządzenia elektronicznego, na które przedmiotowy plik elektroniczny zostanie pobrany. Dodatkowo nabywca pliku elektronicznego od Wydawnictwa ma prawo utrwalać go i odtwarzać na innych urządzeniach elektronicznych stanowiących jego własność. Jednakże zakup przez Klienta pliku elektronicznego od Wydawnictwa umożliwia korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem – w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania, wyłącznie na własny Klientów (nabywców) użytek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa”).
 19. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy, w związku z nabyciem przez Klienta plików elektronicznych od Wydawnictwa w żadnym wypadku Klienci nie są, bez pisemnej zgody Wydawnictwa, uprawnieni do:
  1. ich rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu, w całości ani we fragmentach, w rozumieniu Ustawy
  2. jakiegokolwiek ingerowania w ich zawartość, ich publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania,
  3. usuwania z nich „znaków wodnych” lub innych technicznych zabezpieczeń oraz jakichkolwiek innych modyfikacji,
  4. oddawania ich w najem, do używania lub korzystania osobom trzecim,
  5. jakiegokolwiek ich komercyjnego wykorzystywania,
  6. ich udostępniania w jakikolwiek sposób innym osobom w internecie.
 20. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę Sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając Zamówienia na stronie www Wydawnictwa Klienci wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa i ich przetwarzanie przez Wydawnictwo w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia. Zarówno podanie przez Klienta danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Wydawnictwu do zrealizowania zawartej z Klientem umowy.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z treścią ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 3. Klientom przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, co mogą zrobić kontaktując się z Wydawnictwem przez e-mail: sklep@imprintmedia.pl.
 4. Polityka bezpieczeństwa przyjęta przez Wydawnictwo jest dostępna na stronach internetowych Wydawnictwa i Sklepu. Z jej treścią Klienci mogą się zapoznać poniżej.

X. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych produktów Sklep zastrzega możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.
 2. W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach o których mowa powyżej, bądź obejmującego ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów, Sklep ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep wyrażone są w języku polskim.
 2. Zawartość strony internetowej Sklepu, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością Imprint Media Błażej Gałkowski. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Imprint Media Błażej Gałkowski.
 3. Zmiana Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.